ตลาดรถยนต์ต้นปีสดใส ยอดขาย 66,545 คัน เพิ่มขึ้น 16.2%

 

 

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 66,545 คัน เพิ่มขึ้น 16.2% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 25,749 คัน เพิ่มขึ้น 27.3% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 40,796 คัน เพิ่มขึ้น 10.2% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 32,796 คัน เพิ่มขึ้น 7.1%

ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนมกราคมมีปริมาณการขาย 66,545 คัน เพิ่มขึ้น 16.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 27.3% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการ
เติบโตเพิ่มขึ้น 10.2% ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้น โดยการ
ส่งออกมีการเติบโตสูงสดุ ในรอบ 6 ปีอยู่ที่9.9% และการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีขึ้นโดยมีการขยายตวัอยู่ที่8.8%
ส่งผลให้ดชันีความเชื่อมนั่ ของผูบ้ ริโภคในเดือนมกราคมอยู่ทีร่ ะดบั80% ซึ่งเป็นระดับสูงสดุ ในรอบ 36 เดือน
ประกอบกับยังคงมีการทยอยส่งมอบรถยนต์ที่จองไว้ในงาน Motor Expo ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลในเชิงบวกกับ
ตลาดรถยนต์ในเดือนมกราคม

2) ตลาดรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์มีแนวโน้มดีขึ้น เป็นผลมาจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีแนวโน้มการ
ปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในการบริโภคสินค้าในช่วงครึ่งแรกของปี นี้ โดยจะส่งผล
ในเชิงบวกต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและตลาดรถยนต์ในประเทศ แม้ว่าจะมีปัจจัยลบจากราคาผลผลิตทาง
การเกษตรที่ยงัคงทรงตวัอยู่ในระดบั ต ่า การแข็งค่าของเงินบาท การขึ้นค่าแรงขั้นต ่าซึ่งส่งผลต่อต้นทุน และความ
กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม 2561

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 66,545 คัน เพิ่มขึ้น 16.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 17,138 คัน เพิ่มขึ้น 13.4% ส่วนแบ่งตลาด 25.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,233 คัน ลดลง 7.3% ส่วนแบ่งตลาด 18.4%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 9,109 คัน เพิ่มขึ้น 15.8% ส่วนแบ่งตลาด 13.7%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 25,749 คัน เพิ่มขึ้น 27.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 7,354 คัน เพิ่มขึ้น 26.1% ส่วนแบ่งตลาด 28.6%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 6,937 คัน เพิ่มขึ้น 16.8% ส่วนแบ่งตลาด 26.9%
อันดับที่ 3 นิสสัน 2,890 คัน เพิ่มขึ้น 65.2% ส่วนแบ่งตลาด 11.2%

3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย
32,796 คัน เพิ่มขึ้น 7.1%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 11,249 คัน ลดลง 7.1% ส่วนแบ่งตลาด 34.3%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 9,217 คัน เพิ่มขึ้น 6.8% ส่วนแบ่งตลาด 28.1%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,741 คัน เพิ่มขึ้น 43.3% ส่วนแบ่งตลาด 14.5%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,481 คัน เพิ่มขึ้น 3.1%
โตโยต้า 1,796 คัน – อีซูซุ910 คัน – มิตซูบิชิ902 คัน – ฟอร์ด 805 คัน – เชฟโรเลต 68 คัน


4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 28,315 คัน เพิ่มขึ้น 7.8%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 10,347 คัน ลดลง 5.2% ส่วนแบ่งตลาด 36.5%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 7,412 คัน เพิ่มขึ้น 7.2% ส่วนแบ่งตลาด 26.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,936 คัน เพิ่มขึ้น 43% ส่วนแบ่งตลาด 13.9%

 


5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 40,796 คัน เพิ่มขึ้น 10.2%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 12,233 คัน ลดลง 7.3% ส่วนแบ่งตลาด 30%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 9,784 คัน เพิ่มขึ้น 5.4% ส่วนแบ่งตลาด 24%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,949 คัน เพิ่มขึ้น 44.4% ส่วนแบ่งตลาด 12.1%