ภูวนาถ เผ่าจินดา รั้ง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย

นายภูวนาถ เผ่าจินดา ได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ณ สโมสรทหารบก รั้งตำแหน่ง นายกสมาคมฯ โดยปริยาย

การประชุมใหญ่สามัญของ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ซึ่งจัดขึ้นตามข้อบังคับของสมาคมฯ โดยมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมครบตามที่กำหนดในข้อบังคับ โดย นายยุทธพงษ์ ภาษี นายกสมาคมฯ คนก่อน ได้เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี, บัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมา, แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และทำการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

รายชื่อของสมาชิก ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริหาร จำนวน 15 คน ดังนี้ ภูวนาท เผ่าจินดา, สินธุ์ชัย ภมรพล, อัฐฒา นายเรือ, สมศักดิ์ มีลือการ, ลิขิต น้าประเสริฐ, ศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์, อทิติ ศศิโรจน์, ชลัคร ช่วยชู, เจษฎา วงศ์พานิช, ปรม พวงงาม, เดชพันธ์ นามบุญสิงห์พล, สราวุธ คำศรี, รังสรรค์ ทองภู, กันตธรรม ราชวัลลภานุสิษฐ์, ณัฐเวช ยอดแสง, จิราพร ศรีอำไพ โดยกรรมการจะประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกสมาคม 1 คน และ อุปนายก 1 คน ส่วนกรรมการตำแหน่งอื่นๆ นายกจะเป็นผู้แต่งตั้ง โดยวาระการดำรงตำแหน่งเริ่มมีผลนับตั้งแต่วันเลือกตั้งทันที และจะอยู่ในตำแหน่งได้เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยในการเลือกครั้งนี้ มีผู้ลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 106 ราย เป็นบัตรเสีย 2 ราย

Leave a Reply