มิตซูบิชิ มอเตอร์ส มอบเงินสนับสนุน มูลนิธิชัยพัฒนา

 

มะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด (ที่ 6 จากขวา) พร้อมทีมผู้บริหารและผู้แทนสหภาพแรงงานรถยนต์มิตซูบิชิแห่งประเทศไทย ร่วมมอบเงินจานวน 1 ล้านบาทให้แก่ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ 5 จากซ้าย) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาในการดาเนินโครงการต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไป รวมทั้งเพื่อเป็นการสานต่อปรัชญาพื้นฐานการดาเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนในภูมิภาค เพื่อทาให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น