มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนแก่นักเรียนและนักศึกษา

 

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาประจำปี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นภูมิภาคที่ 3 ที่มูลนิธิฯโตโยต้าสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน รวมถึงประกอบอาชีพในอนาคต โดยได้ดำเนินกิจกรรมนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 มีนักเรียนและนักศึกษารับทุนไปแล้ว 1,770 คน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 24 ล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2559 มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้สนับสนุนงบประมาณผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ 3 โครงการ มูลค่าร่วม 6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

ด้านส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล สนับสนุนผ่าน โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 184 ทุน มูลค่า 2,500,000 บาท

โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสร้างบุคลากรด้านการพยาบาลสู่พื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 20 ทุน มูลค่า 1,480,000 บาท

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สนับสนุนผ่าน  โครงการ “หนูรักผักสีเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ และสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผ่าน 48 โรงเรียน ในจังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู อุดรธานี ร้อยเอ็ด และเลย มูลค่า 2,000,000 บาท

การมอบทุนในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิโตโยต้าฯ ซึ่งมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่
ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งตลอดระยะเวลา 25 ปี หลังจากมูลนิธิโตโยต้าฯก่อตั้งขึ้น ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลไปแล้วกว่า 260 ล้านบาท

 

นายประมนต์ กล่าวว่า “การให้ทุนการศึกษา นับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธิโตโยต้าให้ความสำคัญกับนักศึกษา ซึ่งทางมูลนิธิฯ มีความตระหนักและเป็นห่วงถึงความจำเป็นของเด็กเหล่านี้ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชน อันจะส่งผลให้สังคมไทยพัฒนาอย่างก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของโตโยต้าที่จะขับเคลื่อนความสุขและสร้างรอยยิ้มสู่สังคมไทย ภายใต้สโลแกน “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”