โตโยต้า มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาธรรมศาสตร์

The gallery was not found!

 

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย รศ. เกศินี วิฑูรชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2561 แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น2 ตึกโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน 3 ด้าน คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด ทั้งการแบ่งปันความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการ ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด โตโยต้าเมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต การแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ สู่การส่งต่อประสบการณ์การไคเซนธุรกิจด้วยระบบการผลิตแบบ โตโยต้า (Toyota Production System) ผ่านโครงการธุรกิจชุมชนพัฒน์ รวมถึงการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่ได้รับโอกาสได้พัฒนาไปเป็นผู้ให้ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประเทศ ผ่านการมอบทุนการศึกษาประจำปี และกิจกรรมของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

โดยโตโยต้าได้มอบทุนสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการมอบทุนในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 46 โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 962 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 16,336,800 บาท

ปีนี้มีนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 12 ทุน รวมเป็นมูลค่า 937,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาเครื่องกล) 2 ทุน 160,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาโยธา) 1 ทุน 80,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาไฟฟ้า) 1 ทุน 80,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ (ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น) 4 ทุน 320,000 บาท คณะเศรษฐศาสตร์ 2 ทุน 160,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ (โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 1 ทุน 57,400 บาท คณะรัฐศาสตร์ 1 ทุน 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 12 ทุน มูลค่า 937,400 บาท

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษา ทุกคนจะเป็นบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืน จากนี้โตโยต้าจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนการมอบโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดเยาวชนไทยที่มีคุณภาพ สามารถที่จะพัฒนาตนเองตลอดจนร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป”