โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย แต่งตั้ง “ประธานคณะกรรมการ” คนใหม่

 

 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศปรับโครงสร้างตำแหน่งการบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยประกาศแต่งตั้ง นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ขึ้นดำรงตำแหน่ง “ประธานคณะกรรมการ” (Chairman of The Board) แทน นายประมนต์ สุธีวงศ์ ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 

 

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ (Chairman of the Board) ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี ในการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ นายประมนต์ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มากมาย ทั้งด้านการบริหารการจัดการเพื่อให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานในฐานะประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ทั้งนี้ หลังครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2560 นายประมนต์ สุธีวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

 

สำหรับ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ปัจจุบันอายุ 69 ปี จบการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อปี พ.ศ.2514 ในตำแหน่งวิศวกร แผนกควบคุมคุณภาพ และด้วยความรู้ความสามารถประกอบกับประสบการณ์ทางด้านบริหาร จึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ นับตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลสายงานการตลาด รองประธานกรรมการ (Vice Chairman) จนล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ประวัติ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
“ประธานคณะกรรมการ” คนใหม่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ชื่อ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
การศึกษา 2509 – 2513 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน ภายในบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด :
2514 เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
2519-2520 “วิศวกรอาวุโส” แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกเทคนิคและวางแผน
2521 “รองผู้จัดการ” แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกเทคนิคและวางแผน
2522-2524 “ผู้จัดการ” แผนกวิศวกรรมการผลิตและแผนกควบคุณภาพ
2525-2528 “รองผู้จัดการ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ
2529-2531 “ผู้จัดการ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุณภาพ
2532-2534 “กรรมการสมทบ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ
2535-2538 “กรรมการ” ฝ่ายวิศวกรรมและวิจัย ฝ่ายประกันคุณภาพและ
สำนักงานประธานด้านงานประสานงานราชการ
2539-2540 “กรรมการจัดการอาวุโส” ฝ่ายวิศวกรรมและวิจัย, ฝ่ายประกันคุณภาพ
และฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม
2541-2543 “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่” ฝ่ายสายงานการตลาด
2544-ปัจจุบัน “รองประธานกรรมการ”
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน:
2546-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2546-ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
2551-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย
2553-ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะ
2557-ปัจจุบัน ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย
2558-ปัจจุบัน นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
2554-ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการกำกับการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย