BRG Group มอบทุนการศึกษาในวันเด็กแห่งชาติ

 

นางกาญจนา ศรีรัตนประภาส (เสื้อดำ ซ้ายมือ) รองประธานกรรมการบริหาร BRG Group และนางสาวณัฐธิมา ศรีรัตนประภาส (เสื้อดำ ขวามือ) ประธาน “มูลนิธิณัฐธิมาศรีรัตนประภาส” ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน พร้อมจัดกิจกรรมเกมส์การละเล่น ของรางวัล และอาหารว่าง ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดมหรรณพารามวรวิหาร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน อันนำไปสู่การพัฒนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป