BRG Group มอบทุนการศึกษาในวันเด็กแห่งชาติ

 Avatar

BRG Group มอบทุนการศึกษาในวันเด็กแห่งชาติ
Posted on :

 

นางกาญจนา ศรีรัตนประภาส (เสื้อดำ ซ้ายมือ) รองประธานกรรมการบริหาร BRG Group และนางสาวณัฐธิมา ศรีรัตนประภาส (เสื้อดำ ขวามือ) ประธาน “มูลนิธิณัฐธิมาศรีรัตนประภาส” ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน พร้อมจัดกิจกรรมเกมส์การละเล่น ของรางวัล และอาหารว่าง ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดมหรรณพารามวรวิหาร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน อันนำไปสู่การพัฒนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป